Aquestes obres que a continuació us mostro actuen com a petits mosaics però a l'hora ofereixen la possibilitat de ser una obra única, total, viva que permet interactuar en diferents presentacions finals.
La sèrie d' A propòsit d' Andy Warhol. De colors I, II, III, IV, V, VI.
Presentació en format individual, 6 unitats de 30 x 45 cm, en paper Super Alfa
Obra única amb diferents possibilitats, p.e. format de 90 x 90 cm + marc

Sèrie Elements Naturals. Aire, Aigua, Foc, Terra.
Presentació individual, 4 unitats de 38 x 56,5 cm, paper Creysse
Obra única amb format de 142 x 56,5 cm + marc

Sèrie Visions geomètriques, I, II, III, IV
Presentació individual, 4 unitats de 50 x 60 cm, paper Creysse
Obra única amb format de 120 x 100 cm + marc

These works then I show actuan as small mosaics but when offered the chance to be a unique, total, alive to interact in different final presentation.
The series of By the way of Andy Warhol. Colors I, II, III, IV, V, VI.
Individual presentation, 6 units of 30 x 45 cm, Super Alfa paper
Work with different sizes, e.g. 90 x 90 cm + framework

Series Naturals Elements. Air, Water, Fire, Earth.
Individual presentation, 4 units of 38 x 56.5 cm, paper Creysse
Work with size 142 x 56.5 cm + framework

Series Geometry Visions I, II, III, IV
Individual presentation, 4 units of 50 x 60 cm paper Creysse
Work with size 120 x 100 cm + framework

A propòsit d'Andy Warhol. Litografia i collage

Detall. De color groc, V  

Elements naturals; Aire. Litografia i collage

Elements naturals; Foc. Litografia i collage

Elements naturals; Aigua. Litografia i collage

Elements naturals; Terra. Litografia i collage

Harmonia musical. Tècniques additives

Harmonia en roses. Tècniques additives

Visions geomètriques I, II, III, IV Litografia, aiguafort i aiguatinta

Detall, nº II