...de colors reals / ... true colors

Aquesta sèrie pretén ser un joc visual sobre el concepte que tenim de les coses. Noms, formes, i colors ens aboquen a una percepció mental que no pas "visual" del què entenem per exemple per paisatge...

Sèrie construccions. Tamanys 38 x 40 cm i 50 x 40 cm. , damunt paper Somerset
Paisatges. Tamany 38 x 28 cm i 38 x 40 cm. Paper Somerset
Personatges. Format 50 x 50 cm. Paper Somerset
Flamencs. Format 56 x 38 cm. Paper Hahnemüller
Projectes de flors. Format 50 x 56 cm. Paper Somerset

This series is intended as a visual play on the concept that we have of things. Names, shapes, and colors lead us to a mental perception than "visuallyl" example of what we mean by landscape ...

Series constructions. Sizes 38 x 40 cm and 50 x 40 cm. Somerset paper
Landscapes. Size 38 x 28 cm and 38 x 40 cm. Somerset paper
Characters. Size 50 x 50 cm. Somerset paper
Flamingos. Size 56 x 38 cm. Hahnemüller paper
Flower project. Size 50 x 56 cm. Somerset paper

Paisatge en construcció Aiguatinta

Construcció, I Aiguatinta

Construcció, II Aiguatinta

Construcció, III Aiguatinta

Mig paisatge Tècniques additives i litografia

Paisatge sencer Tècniques additives i litografia

Paisatge mig Tècniques additives i litografia

Tres personatges, Tres T. Additives i linogravat

Verd espia Vermell T. additives

Flamenco fly Aiguafort i aiguatinta

Lluita de flamencs Aiguafort i aiguatinta

Eucaliptus project Aiguafort i aiguatinta

Cardunculus project Aiguafort i aiguatinta

Ranunculus project Aiguatinta i aiguafort

Strelitzia project Aiguatinta